HTML Document Oferta educationala FIM


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂŢII DE INGINERIE MEDICALĂ

 FIM asigură următoarele forme de învăţămant universitar (cursuri de zi cu frecvenţă):

* Studiile de licenţă (ciclul I al studiilor universitare, durata 4 ani, 240 puncte credit), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de licenţă) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Inginer” în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate, iar programele de licenţă acoperă specializările:

Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM);

Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM).

* Studiile de masterat (ciclul II al studiilor universitare, durata 2 ani, 120 puncte credit), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de dizertaţie) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Master”.

Programele de masterat sunt următoarele:

Inginerie Medicală (IMC) în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate

Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB)  în domeniul de instruire Ingineria materialelor

Smart Biomaterials and Applications (SMART)  în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate

 

Toate programele menţionate au fost supuse evaluării ARACIS şi funcţionează cu acreditarea necesară, avand calificativul de "încredere".

Mai multe informaţii despre oferta la masterat ...

 

Pentru studiile de licenţă, în programa de studiu din primele patru semestre  sunt prevăzute disciplinele care asigurǎ fundamentul cunoştinţelor necesare cursurilor de specialitate. In aceastǎ perioadǎ este începutul acumulǎrii cunoştinţelor inginereşti în care sunt predate elemente de matematicǎ, chimie, fizicǎ şi informaticǎ, discipline tipice domeniilor electric (noţiunile de bazǎ pentru electrotehnicǎ şi electronicǎ) sau mecanic (biomecanică, dinamica fluidelor), alǎturi de discipline medicale (anatomie, fiziologie umană, biologie). Cunoştinţele acumulate în primele patru semestre sunt esenţiale pentru înţelegerea disciplinelor specializate, care debuteazǎ din semestrul cinci şi sunt specifice fiecărui program (sau specializare).

Programul de studii Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM) îşi propune să instruiască specialişti care să desfăşoare activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare. Absolvenţii specializării ESM rǎspund unei nevoi reale de creştere a performantelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produsi de biotehnologie şi nu în ultimul rând profesionalizarea activitǎţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurǎri şi direcţiilor de sǎnǎtate publicǎ.

Cerinţele impuse acestor ingineri sunt: coordonarea activitǎţii de execuţie a dispozitivelor medicale şi adaptarea acestora la cerinţe clinice speciale, managementul general al echipamentelor şi procedurilor privind tehnologiile de execuţie a dispozitivelor medicale, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, întreţinerea şi reparaţia aparatelor medicale, asigurarea suportului tehnic.

Programul de studii Biomateriale şi Dispozitive Medicale (BDM) asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul biomaterialelor şi dispozitivelor medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru proiectarea, realizarea, monitorizarea, utilizarea şi mentenanţa biomaterialelor, dispozitivelor tehnice utilizate în medicină, precum şi integrarea subsistemelor şi sitemelor componente (chimice, mecanice, electromecanice, electronice, etc) în proiectarea asistată, realizarea, utilizarea biomaterialelor şi dispozitivelor medicale.

Programul de studii BDM pregăteşte specialişti care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare a unor biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi aplicaţii ale acestora (instrumentar medical, implante, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale), specialişti capabili să asigure funcţionalitatea biomaterialelor şi produselor, specialişti în compatibilitatea dispozitivelor medicale (utilizate pentru diagnosticare, investigare, analiză şi tratament) sau a unor tehnici de investigaţie clinică.

 

Pentru studiile de masterat sunt oferite informaţii suplimentare la http://dbb.pub.ro/masterat, iar despre admitere la http://dbb.pub.ro/admitere.