HTML Document Facultatea de Inginerie Medicală


Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) este dezvoltarea firească a Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB), înfiinţat în UPB încă din anul 2002. FIM este o structură integratoare, cu rol sinergetic în promovarea domeniilor Bioinginerie şi Biotehnologie la nivelul universităţii, în acord cu strategia UPB faţă de rolul şi importanţa acestora în asigurarea calităţii vieţii, în plan economic şi social.

Ingineria medicală reprezintă aplicarea principiilor şi tehnicilor inginereşti în domeniul medical şi urmăreşte să reducă barierele dintre inginerie şi medicină, în spiritul evoluţiei moderne a practicii medicale. Ingineria medicală combină deprinderile de proiectare şi de rezolvare a problemelor de inginerie, cu ştiinţele medicale şi biologia, pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale de diagnostic şi tratament şi creşterea calităţii actului medical.

Înfiinţată în anul 2010, FIM integrează într-o structură distinctă noul ciclu de licenţă în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate, cu programele de masterat ale DBB (a căror funcţionare a început anul 2002). FIM asigură spaţiul academic necesar dezvoltării şi afirmării domeniului ingineriei medicale ca o specializare inginerească de mare actualitate, ca un domeniu multidisciplinar. Această tendinţă este dovedită în prezent şi pe plan mondial, prin schimbările de structură a multor instituţii de învăţământ şi cercetare internaţionale de renume.

Facultatea se distinge prin nivelul înalt de interdisciplinaritate, atât al programelor de instruire oferite de un valoros corp profesoral, cât şi în cercetare, cu componente de ştiinţe tehnice, medicină şi ştiinţele vieţii. FIM asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice, abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru asistenţă tehnică, utilizare, dezvoltare şi promovare de echipamente şi tehnologii medicale, cercetare, proiectare şi creare de software specializat.

Organizarea activităţilor educaţionale, didactice şi de cercetare se realizează în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti (UMF), în baza unui acord de parteneriat. Facultatea de Inginerie Medicală urmăreşte ca pregătirea absolvenţilor săi să corespundă cerinţelor educaţionale naţionale şi Europene, dar şi cerinţelor de pe piaţa muncii. 

FIM asigură următoarele cicluri de instruire:

Facultatea de Inginerie Medicală colaborează cu Platforma Interdisciplinară Bioinginerie-Biotehnologie BIOINGTEH UPB-CNCSIS , cu numeroase facultăţi din cadrul UPB şi UMF, cu prestigioase institute de cercetare, cu universităţi străine, asigurând cadre didactice şi specialişti cu o foarte bună pregătire şi experienţă în domeniu, precum şi accesul studenţilor la laboratoare didactice şi de cercetare bine dotate şi cu activitate remarcabilă în domeniu.