HTML Document Actele necesare inscrierii la concurs


Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţămantul universitar de masterat, candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate şi un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) - fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se vor menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate. In fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături;
b) - două fotografii realizate recent, pe hartie fotografică, color, format 3 x 4 cm;
c) - diploma de bacalaureat, în original;
d) - diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidatii din promotia anului curent pot fi inscrisi si pe baza adeverintei de absolvire in original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii si a mediei de la examenul de diploma/licenta);
e) - foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, pentru candidaţii care prezintă şi diploma (absolventi ai promotiilor anterioare anului curent)
f) - certificatul de naştere în copie legalizată;
g) - certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
h) - adeverinţă medicală tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;
i) - copie după cartea de identitate (se confruntă cu originalul la depunerea dosarului);
j) - chitanţa de plată a taxei de admitere (taxa se achită la secretariat, la momentul înscrierii).