Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2019


Programele oferite la Facultatea de Inginerie Medicală - masterate de cercetare (4 semestre, 120 puncte de credit) la specializările:

 
  • Bioinginerie pentru Medicina Regenerativă (BMR) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Smart Biomaterials and Applications (SMART) - masterat de aprofundare în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate (se desfăşoară în limba engleză)
  • Inginerie Medicală (IM) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţe inginereşti aplicate
  • Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile (SB) - masterat complementar în domeniul studiilor universitare de Ştiinţa materialelor

 

Înscrierea la concursul de admitere

  • admiterea la studiile de masterat pentru anul universitar 2019 - 2020 se desfăşoară în două sesiuni:
 

sesiunea I (iulie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 1 - 10 iulie 2019, iar probele concursului de admitere au loc în zilele de 11 şi 12 iulie

                In sesiunea I, proba 2 (interviu) se desfăşoară pentru toate programele de master în ziua de 11 iulie 2019; programarea candidaţilor se anunţă la avizierul facultăţii.

sesiunea II (septembrie) - înscrierea se desfăşoară în perioada 26 august - 11 septembrie 2019, iar probele concursului de admitere sunt programate pentru zilele de 12 şi 13 septembrie

                Programarea probelor va fi anunţată în perioada de înscriere a candidaţilor.

 
  • înscrierea se efectuează la secretariatul facultăţii (campus Polizu, corp F, etaj 3) în zilele lucrătoare, între orele 9:00 - 15:00
  • taxa de înscriere este de 100 lei(*) conform hotărarii Senatului UPB

                 (*În sesiunea I, taxa de înscriere este redusă la jumătate (50 lei). Se aplică scutire de taxă următoarelor categorii: orfanii de ambii părinţi, copiii proveniţi din case de copii sau centre de plasament, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, copiii personalului didactic, precum şi salariaţii UPB şi copiii acestora.

   

Observaţie. Se recomandă candidaţilor să menţioneze în Fişa de înscriere atat opţiunea pentru programul de masterat (specializarea) la care doresc să candideze, cat şi opţiunile pentru celelalte specializări oferite de facultate, în ordinea preferinţelor, pentru a-şi asigura prioritatea la o eventuală redistribuire pe locuri rămase neocupate.

 

Desfăşurarea concursului: 

          Concursul de admitere la masterat are două probe, după cum urmează:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi calcularea mediei generale de absolvire a studiilor universitare - MA (include mediile anilor de studii şi media examenului de licenţă sau diplomă)

Proba 2 – un interviu în urma căruia se calculează media probei 2 - MB (media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei în urma interviului).

Interviul constă într-o discuţie a comisiei cu candidatul şi vizează aspecte precum: # activitatea anterioară a candidatului şi instruirea prin studiile de licenţă, # planul personal de educaţie şi pregătire profesională, # motivaţia de a urma programul de master, # disponibilitatea de a se adapta la reglementările specifice ale masteratului (program de cursuri la zi, planul de învăţămant, înscrierea în programul de cercetare etc.) 

Media generală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică între MA şi MB

 

Comunicarea rezultatelor:

Lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor generale se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site după încheierea concursului de admitere.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună diploma de licenţă/inginer în original, la secretariatul facultăţii; în lipsa diplomei în original, candidatul admis nu poate fi înmatriculat.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Regulamentului UPB pentru admitere la masterat.

 

Date de contact şi informare:

 

HTML Document Actele necesare inscrierii la concurs