Folder ADMITEREA 2021 la studii de MASTERAT

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

                  

Admiterea la studii de MASTER în anul universitar 2021 - 2022

Calendarul admiterii pentru sesiunea IULIE 2021:

  • Înscrierea candidaţilor: 03.07 - 11.07
  • Concursul de admitere: 13.07 - 15.07
  • Comunicarea rezultatelor: 17.07
  • Înmatricularea candidaţilor: 16.07 - 17.07

 

Înscrierea online https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

Informaţii despre desfăşurarea concursului de ADMITERE - aici şi la secretariatul facultăţii de Inginerie Medicală

Date de contact: 

            Secretariatul Facultăţii de Inginerie Medicală

            local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3  (vezi harta)

            telefon: 021 402 9039, e-mail: inginerie.medicala@upb.ro

 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează admitere pentru programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (ciclul II al studiilor universitare, tipul: masterat de cercetare, durata: 4 semestre, finalizate cu examen de disertaţie si 120 puncte credit). Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 şi nr. 288/2004, precum şi hotărarile curente ale Ministerului Educaţiei Naţionale) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European. Diploma acordată de Universitatea "Politehnica" din Bucureşti se bucură de o largă apreciere şi incontestabilă recunoaştere internaţională.

 

Toate programele de master oferite de FIM pentru anul universitar curent sunt cuprinse în Hotărarea Guvernului nr. 297 / 2020 (cu Anexele respective) publicată în MO partea I, nr. 372 bis / 8.05.2020 şi nr. 821bis / 8.09.2020, privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi.

 

PREZENTAREA programelor de MASTER de la Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ

 

INGINERIE MEDICALĂ (IM)

Tipul de masterat - masterat de tip complementar faţă de pregătirea profesională obţinută prin studiile de licenţă şi se adresează candidaţilor cu formaţie de bază în domenii şi specializări de tip ingineresc, bio-medical, ştiinţele vieţii sau ştiinţe aplicate.

Pregătirea oferită - formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cat şi în asigurarea asistenţei tehnice şi informatice moderne pentru intervenţii clinice. Sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, dezvoltare de echipamente, asistenţă tehnică, gestionarea informaţiei, management în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi în ingineria pentru aplicaţii medicale. Este binevenită participarea profesioniştilor care lucrează în domeniul medical şi doresc îmbunătăţirea pregătirii pe aspectele tehnice, moderne, ale profesiei. Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de inter-relaţionare favorabil schimbului de experienţă profesional, între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti de elită din domenii şi instituţii diferite.

Domeniul de studii şi acreditare - Programul INGINERIE MEDICALĂ funcţionează continuu începand din 2002; în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare masteratul a fost supus evaluării şi a fost încadrat în domeniul ştiinţific ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, cu calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. În procesul de evaluare periodică asigurată de ARACIS, domeniul  ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE a primit avizul de Menţinerea acreditării în Universitatea "Politehnica" Bucureşti, prin Hotărarea Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)

Tipul de masterat - masterat de tip complementar, faţă de pregătirea profesională obţinută prin studiile de licenţă şi se adresează candidaţilor cu formaţie de bază în domenii şi specializări precum: chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină, etc.

Pregătirea oferită -  programul urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă. Orientarea pregătirii spre aplicaţii bio-medicale se concretizează prin crearea şi testarea materialelor şi substanţelor din clase specifice. Sunt abordate domenii moderne - inginerie tisulară, aplicaţii medicale şi tehnologice ale biosubstanţelor şi ale biomaterialelor avansate. Dotarea modernă a laboratoarelor de cercetare permite derularea cu succes a programelor de cercetare avansată în cadrul studiilor de masterat.

Domeniul de studii şi acreditare - Programul SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE funcţionează continuu începand din 2002; în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare a fost supus evaluării şi încadrat în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR, cu calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. Ulterior, în cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea "Politehnica" Bucureşti, domeniul ştiinţific INGINERIA MATERIALELOR (inclusiv masteratul SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE) a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 22.04.2019.

TEHNOLOGII moderne pentru INGINERIA MEDICALĂ (TIM)

Tipul de masterat - masterat de aprofundare pregătirii profesionale prin studiile de licenţă, care se adresează absolvenţilor ciclului I de studii universitare în specializări precum: Echipamente şi Sisteme Medicale, Inginerie medicală, Bioinginerie, Biomateriale şi Dispozitive Medicale şi altele înrudite.

Pregătirea asigurată - este adecvată formării de competenţe pentru punerea în funcţiune a echipamentelor şi monitorizarea eficientă a tehnologiilor medicale moderne în asistenţa stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii. Programul formează competenţe şi inspiră idei pentru iniţiative în firme de tip start-up centrate pe lansarea rapidă pe piaţă a unor produse de utilitate, dar asigură şi premizele pentru formarea de specialişti pentru mari companii de aparatură, echipamente de specialitate şi tehnologii medicale, pentru activităţi de producţie, dezvoltare, promovare.  Prin infrastructura de cercetare şi resursele umane calificate angajate în derularea programului propus este urmărită îndeplinirea misiunii de educare prin şi pentru cercetare a masteranzilor. Nu este de ignorat nici perspectiva spre studiile de doctorat şi cariera academică pe care acest program de master o oferă.

Domeniul de studii şi acreditare - înfiinţat începând cu anul universitar 2019-2020, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.06.2019, programul TEHNOLOGII moderne pentru INGINERIA MEDICALĂ a fost încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, care a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

BIOINGINERIE APLICATĂ pentru MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR)

Tipul de masterat - masterat de aprofundare a pregătirii profesionale prin studiile de licenţă, care se adresează absolvenţilor ciclului I de studii universitare în specializări precum: Biomateriale şi Dispozitive Medicale, Inginerie medicală, Bioinginerie, Echipamente şi Sisteme Medicale şi altele înrudite.

Pregătirea asigurată - Acest program oferă pregătire în tehnici de producere de biomateriale avansate, biofabricare, biofuncţionalizare, ingineria suprafeţelor, cu aplicaţii în ingineria tisulară şi medicina regenerativă, pentru restabilirea funcţionalităţii sau înlocuirea ţesuturilor. Absolvenţii vor dezvolta cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în bioinginerie şi biotehnologii moderne, pentru designul, producerea şi funcţionalizarea unor biomateriale inovatoare. Aplicaţiile medicale oferă soluţii în probleme variate, de la înlocuirea sau vindecarea ţesuturilor lezate, pană la soluţionarea unor malformaţii ereditare, tratarea cancerului, sau transplantul de organe.

Domeniul de studii şi acreditare - înfiinţat începând cu anul universitar 2019-2020, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.06.2019, programul BIOINGINERIE aplicată pentru MEDICINA REGENERATIVĂ a fost încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, care a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)

Tipul de masterat - masterat de aprofundare pregătirii profesionale prin studiile de licenţă, care se adresează absolvenţilor ciclului I de studii universitare în specializări precum: Biomateriale şi Dispozitive Medicale, Inginerie medicală, Bioinginerie, Echipamente şi Sisteme Medicale şi altele înrudite. Programul este în limba engleză.

Pregătirea asigurată - în tehnici de biofabricare, biofuncţionalizare, ingineria suprafeţelor, biosenzori, biomateriale avansate. Masteranzilor SMART li se asigura acces la cea mai noua infrastructura de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Centrul CAMPUS, in laboratoare ultra-moderne. Printare 3D pentru organe artificiale, micro- și nano-tomografie computerizată, testare biodinamică, sunt doar câteva dintre tehnologiile de vârf cu care studenții SMART se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes. Programul SMART promovează colaborări şi stagii industriale sau în străinatate. Absolvenţii vor dezvolta cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în tehnologii moderne, pentru a oferi soluţii la actualele provocări tehnice şi ştiinţifice în biomateriale inteligente.

Domeniul de studii şi acreditare - înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 30.05.2017, programul SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, care a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

 

Masteratele de tip complementar (IM şi SB) funcţionează cu succes din anul 2002, adaptandu-se în timp cerinţelor pe piaţa muncii şi aşteptărilor candidaţilor. Ele se adresează absolvenţilor programelor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domenii precum: ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii şi bio-medicale, ştiinţe exacte, care sunt încurajaţi să-şi valorifice pregătirea de bază prin proiecte ce adresează obiective de bioinginerie şi inginerie medicală. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă, prin definirea unei orientări profesionale personalizate în ştiinţele aplicate,  domeniu deschis în mod generos spre aplicaţii. Pregătirea în cadrul masteratelor deschide oportunităţi pentru antreprenoriat, pentru administraţie în mediul clinic, sau pentru cercetare şi inovare. 

 

Masteratele de aprofundare (TIM, BAMR şi SMART) se adresează cu precădere absolvenţilor de licenţă din domeniul Ştiinţelor Inginereşti Aplicate, de la specializări de inginerie medicală, bioinginerie sau similare, urmărind continuarea formării într-o direcţie profesională de mare actualitate şi deschidere spre piaţa muncii. Pregătirea în cadrul masteratelor aduce oportunităţi pentru cercetare şi inovare, pentru antreprenoriat, sau pentru administraţie în mediul clinic şi biomedical. De asemenea, prin programe de mobilitate în cadrul ERASMUS+, studenţii işi pot completa pregătirea prin module de studiu la universităţi partenere din alte ţări Europene. Absolvenţii masteratelor de aprofundare sunt candidaţii ideali pentru ciclul III al studiilor universitare, doctoratul, care îi conduce spre cariere ştiinţifice şi academice în specialităţi conexe ingineriei medicale.

 

Se recomandă candidaţilor ...

* să se documenteze în privinţa cadrului legal naţional şi a reglementărilor UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat din universitate; acestea sunt prezentate la https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/.

* să-şi aleagă programul de master potrivit cu aspiraţiile şi abilităţile personale, cu planul propriu de carieră şi cu criteriile pe care fiecare şi le-a format şi verificat în pregătirea sa anterioară; date utile privind desfăşurarea masteratelor FIM găsiţi şi în zona dedicată actualilor studenţi: MASTERAT 2020-2021.

 

Folder detalii-amitere Item only translated in Romanian
File Harta_FIM