Folder ADMITEREA 2019 la studii de MASTERAT

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

 

                         Date de contact pentru informaţii şi înscriere la concursul de admitere:  

                                    local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3  (vezi harta)

                                    telefon: 021 402 9039, e-mail: dbb@iem.pub.ro 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează admitere pentru programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (ciclul II al studiilor universitare, tipul: masterat de cercetare, durata: 4 semestre, finalizate cu examen de disertaţie si 120 puncte credit). Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 şi nr. 288/2004, precum şi hotărarile Ministerului Educaţiei Naţionale) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European.

 

BIOINGINERIE aplicată pentru MEDICINA REGENERATIVĂ (BMR)

Programul BIOINGINERIE aplicată pentru MEDICINA REGENERATIVĂ este un masterat de aprofundare, înfiinţat începând cu anul universitar 2019-2020, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.06.2019. Acest program oferă pregătire în tehnici de producere de biomateriale avansate, biofabricare, biofuncţionalizare, ingineria suprafeţelor, cu aplicaţii în ingineria tisulară şi medicina regenerativă, pentru restabilirea funcţionalităţii sau înlocuirea ţesuturilor. Absolvenţii vor dezvolta cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în bioinginerie şi biotehnologii moderne, pentru designul, producerea şi funcţionalizarea unor biomateriale inovatoare. Aplicaţiile medicale oferă soluţii în probleme variate, de la înlocuirea sau vindecarea ţesuturilor lezate, pană la soluţionarea unor malformaţii ereditare, tratarea cancerului, sau transplantul de organe.

Programul BIOINGINERIE aplicată pentru MEDICINA REGENERATIVĂ a fost încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, care a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

TEHNOLOGII moderne pentru INGINERIA MEDICALĂ (TIM)

Programul TEHNOLOGII moderne pentru INGINERIA MEDICALĂ este un masterat de aprofundare, înfiinţat începând cu anul universitar 2019-2020, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.06.2019. Pregătirea oferită este adecvată formării de competenţe pentru punerea în funcţiune a echipamentelor şi monitorizarea eficientă a tehnologiilor medicale moderne în asistenţa stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii. Programul formează competenţe şi inspiră idei pentru iniţiative în firme de tip start-up centrate pe lansarea rapidă pe piaţă a unor produse de utilitate, dar asigură şi premizele pentru formarea de specialişti pentru mari companii de aparatură, echipamente de specialitate şi tehnologii medicale, pentru activităţi de producţie, dezvoltare, promovare.  Prin infrastructura de cercetare şi resursele umane calificate angajate în derularea programului propus este urmărită îndeplinirea misiunii de educare prin şi pentru cercetare a masteranzilor.

La înfiinţare, programul TEHNOLOGII moderne pentru INGINERIA MEDICALĂ a fost încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, care a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)

Programul SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este un masterat de aprofundare, în limba engleză, înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 30.05.2017. Acest program oferă pregătire în tehnici de biofabricare, biofuncţionalizare, ingineria suprafeţelor, biosenzori, biomateriale avansate. Masteranzilor SMART li se asigura acces la cea mai noua infrastructura de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Centrul CAMPUS, in laboratoare ultra-moderne. Printare 3D pentru organe artificiale, micro- și nano-tomografie computerizată, testare biodinamică, sunt doar câteva dintre tehnologiile de vârf cu care studenții SMART se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes. Programul SMART promovează colaborări şi stagii industriale sau în străinatate. Absolvenţii vor dezvolta cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în tehnologii moderne, pentru a oferi soluţii la actualele provocări tehnice şi ştiinţifice în biomateriale inteligente.

Programul SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE. În cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea "Politehnica" Bucureşti, domeniul ştiinţific ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE (inclusiv masteratul SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS) a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

INGINERIE MEDICALĂ (IM)

Programul INGINERIE MEDICALĂ reprezintă un masterat de tip complementar, încadrat în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE şi se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineresc, bio-medical, ştiinţele vieţii sau ştiinţe aplicate. Pregătirea formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cat şi în asigurarea asistenţei tehnice şi informatice moderne pentru intervenţii clinice. Sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, dezvoltare de echipamente, asistenţă tehnică, gestionarea informaţiei, management în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi în ingineria pentru aplicaţii medicale. Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de inter-relaţionare favorabil schimbului de experienţă profesional, între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti de elită din diferite domenii.

Programul  INGINERIE MEDICALĂ a fost supus evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi a primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. Ulterior, în cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea "Politehnica" Bucureşti, domeniul ştiinţific ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE (inclusiv masteratul INGINERIE MEDICALĂ) a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)

Programul SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE este un masterat de tip complementar, încadrat în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR. Programul urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină, etc. Orientarea pregătirii spre aplicaţii bio-medicale se concretizează prin crearea şi testarea materialelor şi substanţelor din clase specifice. Sunt abordate domenii moderne - inginerie tisulară, aplicaţii medicale şi tehnologice ale biosubstanţelor şi ale biomaterialelor avansate. Dotarea modernă a laboratoarelor de cercetare permite derularea cu succes a programelor de cercetare avansată în cadrul studiilor de masterat.

Programul SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE a fost supus evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi a primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. Ulterior, în cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea "Politehnica" Bucureşti, domeniul ştiinţific INGINERIA MATERIALELOR (inclusiv masteratul SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE) a primit avizul de Menţinerea acreditării în UPB, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 22.04.2019.

 

Masteratele de aprofundare (SMART, BMR şi TIM) se adresează absolvenţilor de licenţă cu studii de inginerie medicală sau de specializări apropiate, urmărind continuarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, cu deschidere pe piaţa muncii. Pregătirea în cadrul masteratelor deschide oportunităţi pentru antreprenoriat, pentru administraţie în mediul clinic, sau pentru cercetare şi inovare. 

Masteratele de tip complementar (IM şi SB) funcţionează din anul 2002, adaptandu-se în timp cerinţelor pe piaţa muncii şi aşteptărilor candidaţilor. Ele se adresează absolvenţilor programelor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe bio-medicale, ştiinţe exacte, care sunt încurajaţi să-şi valorifice pregătirea de bază prin proiecte ce adresează obiective de bioinginerie şi inginerie medicală. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă, prin definirea unei orientări profesionale personalizate în acest domeniu generos în aplicaţii. Pregătirea în cadrul masteratelor deschide oportunităţi pentru antreprenoriat, pentru administraţie în mediul clinic, sau pentru cercetare şi inovare. 

                 DETALII  DESFĂŞURARE  ADMITERE 2019 .....

 

 

Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat sunt prezentate la https://upb.ro/admitere/. Se recomandă candidaţilor să se documenteze în privinţa regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor de masterat în UPB

Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2019
File Harta_FIM