Folder ADMITEREA 2018 la studii de MASTERAT

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie

 

                         Date de contact pentru informaţii şi înscriere la concursul de admitere:  

                                    local POLIZU, str Polizu nr 1-7, corp F, etaj 3  (vezi harta)

                                    telefon: 021 402 9039, e-mail: dbb@iem.pub.ro 

 

 

             Pliantul promoţional pentru admiterea la masteratele FIM 2018 pliant 2018

                                            

               În perioada 27 august - 12 septembrie se fac înscrieri pentru sesiunea a II-a de ADMITERE la studiile de MASTERAT în anul universitar 2018 - 2019 (informaţii dbb@iem.pub.ro).

 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează concurs de admitere la 3 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (ciclul II al studiilor universitare, tipul: masterat de cercetare, durata: 4 semestre, finalizate cu examen de disertaţie si 120 puncte credit). Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 şi nr. 288/2004, precum şi hotărarile Ministerului Educaţiei Naţionale) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European

Toate cele trei programe sunt cuprinse în HG 185/2018, Anexa 1 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019 (aici).

INGINERIE MEDICALĂ (IM)

Specializarea INGINERIE MEDICALĂ este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE, reprezintă un masterat de tip complementar şi se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineresc, biomedical sau de ştiinţe aplicate. Pregătirea formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cat şi în asigurarea asistenţei tehnice şi informatice moderne pentru intervenţii clinice. Sunt pregătiţi specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, exploatare, asistenţă tehnică, gestionarea informaţiei, management în mediul medical (clinic sau de cercetare) şi în ingineria pentru aplicaţii medicale. Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de inter-relaţionare favorabil schimbului de experienţă profesional, între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti de elită din diferite domenii.

SUBSTANŢE, MATERIALE ŞI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)

Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR. Programul este de tip complementar şi urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină, etc. Orientarea pregătirii spre aplicaţii bio-medicale se concretizează prin crearea şi testarea materialelor şi substanţelor din clase specifice. Sunt abordate domenii moderne - inginerie tisulară, aplicaţii medicale şi tehnologice ale biosubstanţelor şi ale biomaterialelor avansate. Dotarea modernă a laboratoarelor de cercetare permite derularea cu succes a programelor de cercetare avansată în cadrul studiilor de masterat.

SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)

Specializarea SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este obţinută printr-un masterat de aprofundare, în limba engleză, înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 30.05.2017. Acest program oferă pregătire în tehnici de biofabricare, biofuncţionalizare, ingineria suprafeţelor, biosenzori, biomateriale avansate. Absolvenţii vor dezvolta cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în tehnologii moderne, pentru a oferi soluţii la actualele provocări tehnice şi ştiinţifice în biomateriale inteligente. Specializarea este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE conform HG nr. 117/2017, Anexa 1 (emisă în 30.03.2017 şi completată în 11.08.2017).

 

Masteratele de tip complementar (IM şi SB) se adresează absolvenţilor programelor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă, în scopul definirii unei orientări profesionale cu deschidere spre un domeniu generos în aplicaţii. Pregătirea în cadrul masteratelor deschide oportunităţi pentru antreprenoriat, pentru administraţie în mediul clinic, sau pentru cercetare şi inovare. Programele menţionate au fost supuse evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. 

Masteratul de aprofundare SMART se adresează absolvenţilor studiilor de inginerie medicală, inginerie chimică şi ingineria materialelor, urmărind continuarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, cu deschidere pe piaţa muncii.

                 DETALII  DESFĂŞURARE  ADMITERE 2018 .....

 

Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat sunt prezentate la https://upb.ro/admitere/. Se recomandă candidaţilor să se documenteze în privinţa regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor de masterat în UPB
 

Folder Detalii referitoare la concursul de admitere - masterat 2018
File Pliant admitere MASTER 2018
File Harta_FIM